§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest spółka jawna Centrum Hurtowe Pasz Mirosław Bąk Sławomir Wojtylak z siedzibą przy ulicy Przemysłowej 7a identyfikującą się numerem NIP: 5571625291, KRS: 0000285888 (dalej: Organizator lub Centrum Hurtowe Pasz)
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu https://www.facebook.com/profile.php?id=100066987250343  (zwanej dalej “Fanpage”).
8. Konkurs ma na celu propagowanie wśród obserwatorów kreatywnego podejścia do zajmowania się swoim ogrodem.
9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
10. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych i nie jest grą hazardową ani losowaniem w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach, tym samym konkurs ma charakter przyrzeczenia publicznego o którym mowa w art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy użytkownicy Facebooka, którzy obserwują FanPage Kreatywny ogród (dalej zwany: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury wyboru zwycięzcy oraz odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano nagrody za zajęcie I (pierwszego) miejsca dla 1 (jednego) zwycięzcy, II (drugiego) miejsca dla 1 (jednego) zwycięzcy, III (trzeciego) miejsca dla 1 (jednego) zwycięzcy.
(zwanej: „Uczestnikiem” ), który prześle najbardziej kreatywne, a zarazem, funkcjonalne rozwiązanie dla ogrodu i potwierdzi jego funkcjonalność autentycznym i autorskim zdjęciem.

1️⃣.miejsce – KEEPER Forest 1L Opryskiwacz akumulatorowy

2️⃣.miejsce – ziemia Kronen Eko Kompost

3️⃣.miejsce – podłoże do storczyków Kronen

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/psianatura
2. Konkurs trwa od dnia 09.03. 2023 roku do 05.04.2023 roku. Zwycięzca zostanie wyłoniony najpóźniej do dnia: 11.04.2023roku.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. wykonanie fotografii, która spełni warunki: kreatywność, funkcjonalność i zostanie potwierdzona autentycznym, autorskim zdjęciem umieszczonym pod postem konkursowym.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga posiadania konta na portalu społecznościowym Facebook.
2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba powyżej 16 roku życia, która zapoznała się z regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia. Z konkursu wykluczeni są pracownicy firmy Centrum Hurtowe Pasz oraz członkowie ich rodzin. W przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej w konkursie, w przypadku wyboru tej osoby jak Zwycięskiego uczestnika konkursu, zobowiązany jest on do przedstawienia Organizatorowi konkursu zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie w terminie 2 dni od dnia wyłonienia zwycięzców, pod rygorem wykluczenia z konkursu.
3. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację jego regulaminu. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
4. Uczestnik konkursu może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w konkursie. W tym celu Uczestnik konkursu powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@chp-pasze.pl z informacją o chęci usunięcia zgłoszenia konkursowego lub poprzez usunięcie zamieszczonego przez siebie zdjęcia konkursowego.
5. O przyznaniu nagród decyduje Organizator poprzez wyłonienie najbardziej kreatywnego i funkcjonalnego, zdaniem Organizatora, rozwiązania ułatwiającego pracę w ogrodzie. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
6. Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem
wiadomości prywatnej na Facebook’u w celu ustalenia sposobu i terminu odebrania nagrody.
7. Publiczna informacja, w której może być zamieszczone zwycięskie rozwiązanie oraz imię i nazwisko zwycięzcy, o wygranej zostanie umieszczona w osobnym poście, na co Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę.
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 6 lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.
9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane zwycięskiemu Uczestnikowi do 7 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Organizatora informacji.
10. Nagrody zostaną wysłane za pomocą firmy kurierskiej.
11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób
trzecich;
d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek występujących po stronie Uczestnika oraz platformy Facebook.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Przystąpienie do konkursu przez Uczestnika polegające na zamieszczeniu zdjęcia pod postem Organizatora konkursu wraz ze swoimi danymi osobowymi stanowi wyraźne działanie potwierdzające wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, a w szczególności przeprowadzenia korespondencji z Zwycięskimi uczestnikami konkursu, ogłoszenia wyników niniejszego konkursu, wręczenia nagród, poinformowaniu i zwycięzcy oraz zwycięskiej pracy konkursowej i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Centrum Hurtowe Pasz Mirosław Bąk i Sławomir Wojtylak Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 7a, 88-300 Mogilno. KRS: 0000285888 (dalej: my lub Administrator). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Przemysłowa 7a, 88-300 Mogilno
– przez e-mail: biuro@chp-pasze.pl
– telefonicznie: 52 354 85 57.
3. Inspektor ochrony danych
Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.
4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:
a) przeprowadzenia konkursu uregulowanego niniejszym regulaminem i wyłonienia laureatów konkursu na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych i księgowych, np. przechowywania dokumentacji księgowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) w celach archiwalnych, stanowiąc realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora mających na celu zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Okres przechowywania danych osobowych
a) w odniesieniu do organizacji konkursu i wyboru laureatów konkursu na podstawie zgody dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu lub wycofania zgody;
b) w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych i księgowych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie której niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;
c) w odniesieniu do wewnętrznych celów archiwalnych– do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
6. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane przetwarzaniem danych osobowych, np. biuro rachunkowe, firmy spedycyjne czy kurierskie. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Przysługują Pani/Pana następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
b. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
c. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
d. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana h danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację
g. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu.
9. Wyżej wymienione prawa mogą być ograniczone na podstawie przepisów szczegółowych RODO lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10. W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, lub nasz adres e-maliowy.
11. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji konkursu, a jej wycofanie uniemożliwi Organizatorowi konkursu wybranie Pana/Pani na Zwycięskiego Uczestnika, bądź doręczenie nagrody.
12. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.03.2023roku
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania z przyczyn organizacyjnych, technicznych lub prawnych. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066987250343
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066987250343


Pozostałe newsy

Mogilno

Przemysłowa 7a
88-300 Mogilno
tel: +48 (52) 354 85 57
fax: +48 (52) 552 37 41
e-mail: sekretariat@chp-pasze.pl