Klauzula InformacyjnaW związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych: 

 

Kto jest Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Centrum Hurtowe Pasz Mirosław Bąk i Sławomir Wojtylak Spółka jawna, ul. Przemysłowa 7A, 88-300 Mogilno, KRS: 0000285888(dalej: my lub Administrator). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

a)    listownie na adres: ul. Przemysłowa 7A, 88-300 Mogilno,

b)    za pośrednictwem e-mail: biuro@chp-pasze.pl,

c)     telefonicznie: 523 548 557

 

W jakim celu Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane oraz jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

a)     podjęcia działań zmierzających do zawarcia lub zmiany umowy, lub podjęcia nowego zlecenia, takich jak na przykład: złożenie oferty, korespondencja mailowa czy rozmowy telefoniczne w sprawie uzgodnienia warunków umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),b)    realizacji umów zawieranych przez Klienta z Administratorem(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),c)     wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),d)    badania poziomu realizacji usług i jakości sprzedawanych produktów, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),e)     wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celu lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, jak najlepszej optymalizacji produktów i obsługi, budowania wiedzy o Klientach, analizy finansowej, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),f)     marketingu bezpośredniego, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), lub marketingu przeprowadzanego na podstawie zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a) RODO)g)    ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych w razie konieczności wykazania przez Administratora określonych faktów, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),Jak długo będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe?

a)     w zakresie zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane będą przechowywane do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń(będzie to co do zasady najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń plus jeden rok, który to dodatkowy termin wynika z hipotetycznej możliwości zgłoszenia roszczenia tuż przed upływem terminu przedawnienia). W przypadku umowy sprzedaży co do zasady będzie to okres 3 lat. (2 lata terminu przedawnienia roszczeń plus jeden dodatkowy rok). Jednakże m.in. ze względu na hipotetyczne korzystanie z uprawnień kupującego (np. rękojmia) termin ten może zostać wydłużony.

b)    w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, np. dokumentacja podatkowa musi być przechowywana przez okres co najmniej 5 lat.c)     w zakresie danych przetwarzanych dla potrzeb ofertowych dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały,d)    w przypadku gdy negocjowana umowa nie zostanie zawarta, dane osobowe związane ze składaną ofertą będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,e)     w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji Klientów dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowenaszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. biuro rachunkowe, firmy spedycyjne czy kurierskie oraz następującym podmiotom (szczególności w przypadku korzystania ze sklepu internetowego market.chp-pasze.pl):

Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków – w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar

nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym zainstalowany jest sklep

DPD POLSKA SP Z O O, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa – w celu realizacji dostawy towaru

JAS FBG S.A., Kolejowa 17, 40-706 Katowice – w celu realizacji dostawy Towaru

InPost S.A., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków- w celu realizacji dostawy Towaru

Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszaw –w celu realizacji dostawy Towaru

Ceneo.pl Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań – w celu zebrania opinii o produktach i Sklepie Internetowym

Biuro Usług Księgowych. Lidia Polińska-Świech 900-lecia 15, 88-300 Mogilno

Poczta Polska- 86-065 Lisi Ogon ul. Pocztowa 12

DPD- Centrala w Warszawie 02-274 Warszawa ul.Mineralna 15

JAS-FBG 85-144 Bydgoszcz ul. Wąbrzeska

InPost- 30-552 Karków ul.Wielicka 28 Business Park budynek B

 

Czy podejmujemy decyzję w sposób zautomatyzowany i czy profilujemy dane?

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Jednakże ze względu na interes własny, a dokładniej ze względu na interesw podejmowaniu analizy i optymalizacji swojej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku odwiedzania stron internetowych Administratora, korzystamy z narzędzi Google (Google Inc., 1600 AmphitheatrePkwy, MountainView, CA 94043-1351, USA ( dalej: „Google“)): AdWords i Analitycs. Google wykorzystuje pliki cookies i przez swoje działanie może być uznane za zautomatyzowane działanie, w tym profilowanie. Także w przypadku marketingu, możemy mieć do czynienia z profilowaniem.Korzystając z Google Analitycs korzystamy z opcjigat._anonymizeIp[PW2] dzięki czemu otrzymywany od Google adres IP jest anonimizowany.Jeżeli chce Pani/Pan zablokować korzystanie możliwość korzystania zeswojego adresu IP przez Google Analitycsmoże Pani/Pan to osiągnąćpoprzez zainstalowanie do przeglądarki internetowej wtyczki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Jeżeli natomiast chce Pani/Pan zablokować możliwość korzystania ze swoich danych w formie ciasteczek, w każdej chwili może Pani/Pan uniemożliwić instalowanie plików cookie przez naszą stronę internetową dzięki odpowiedniemu ustawieniu przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zapobiec instalowaniu plików cookie. 

Czy przekazujemy dane osobowe do Państw trzecich?

Nie planujemy przekazywania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednakże w związku z tym, iż na chwilę obecną nie ma możliwości ograniczenia przetwarzania przez Google danych osobowych jedynie do terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, istnieje możliwość, iż część danych zostanie zapisana na serwerach Google poza tym obszarem. Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności (PrivacyShield) gwarantując tym samym wysoką jakość ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Jakie ma Pan/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Pani/Pana następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a)     prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b)    prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, oraz otrzymania ich kopii

c)     prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,


d)    prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

e)     prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych

g)    prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego,

h)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw należy skontaktować się z nami, najlepiej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@chp-pasze.pl.

Wyżej wymienione prawa mogą być ograniczone na podstawie przepisów szczegółowych RODO lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celach marketingowych  – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy lub prowadzenia negocjacji/przedstawienia oferty w celu zawarcia umowy, a brak ich podania może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy, natomiast w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, realizacja umowy nie jest uzależniona od ich przetwarzania, a same dane osobowe uzyskane na drodze zgody mogą być w każdym czasie usunięte na Pani/Pana żądanie.

Data publikacji: 23.08.2018Mogilno

Przemysłowa 7a
88-300 Mogilno
tel: +48 (52) 354 85 57
fax: +48 (52) 552 37 41
e-mail: sekretariat@chp-pasze.pl