Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Klientów1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Centrum Hurtowe Pasz Mirosław Bąk i Sławomir Wojtylak Spółka jawna, ul. Przemysłowa 7A, 88-300 Mogilno, KRS: 0000285888(dalej: my lub Administrator). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:


a) listownie na adres: ul. Przemysłowa 7A, 88-300 Mogilno,


b) za pośrednictwem e-mail: biuro@chp-pasze.pl,


c) telefonicznie:523548557
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:


a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia lub zmiany umowy, lub podjęcia nowego zlecenia, takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),


b) realizacji umów zawieranych z Administratorem przez Klienta, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny, listowny i za pośrednictwem e-mail, przesyłanie dokumentów związanych z usługami, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),


c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych i księgowych, np. wystawienie faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),


d) w celu badania satysfakcji z jakości produktów i realizacji usług przez Administratora, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),


e) wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celu lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Klientach, analizy finansowej itp. będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),


f) w celu oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),


g) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),


h) w celach archiwalnych, stanowiąc realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora mających na celu zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Okres przechowywania danych osobowych
a) w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń(będzie to co do zasady najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń plus jeden rok- dodatkowy termin jednego roku wynika z hipotetycznej możliwości zgłoszenia roszczenia tuż przed upływem terminu przedawnienia),


b) w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie której niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego,
c) w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb ofertowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały,


d) jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Panu ofertę w terminie6miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do prowadzenia marketingu bezpośredniego,
e) w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji Klientów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

4. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowenaszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.


Poczta Polska- 86-065 Lisi Ogon ul. Pocztowa 12


DPD- Centrala w Warszawie 02-274 Warszawa ul.Mineralna 15


JAS-FBG 85-144 Bydgoszcz ul. Wąbrzeska


InPost- 30-552 Karków ul.Wielicka 28 Business Park budynek B

Biuro Usług Księgowych. Lidia Polińska-Świech 900-lecia 15, 88-300 Mogilno

 

5. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Jednakże ze względu na interes własny, a dokładniej ze względu na interesw podejmowaniu analizy, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji swojej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku odwiedzania stron internetowych Administratora, korzystamy z narzędzi Google (Google Inc., 1600 AmphitheatrePkwy, MountainView, CA 94043-1351, USA („Google“)): AdWords i Analitycs. Google wykorzystuje pliki cookies i przez swoje działanie może być uznane za zautomatyzowane działanie, w tym profilowanie.


Korzystając z Google Analitycs korzystamy z opcji gat._anonymizeIp dzięki czemu otrzymywany od Google adres IP jest anonimizowany. Jeżeli chce Pani/Pan zablokować korzystanie możliwość korzystania zeswojego adresu IP przez Google Analitycsmoże Pani/Pan zablokować korzystanie poprzez zainstalowanie do przeglądarki internetowej wtyczki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Jeżeli natomiast chce Pani/Pan zablokować możliwość korzystania ze swoich danych w formie ciasteczek, w każdej chwili może Pani/Pan uniemożliwić instalowanie plików cookie przez naszą stronę internetową dzięki odpowiedniemu ustawieniu przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zapobiec instalowaniu plików cookie.
6. Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich
Nie planujemy przekazywania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednakże w związku z tym, iż na chwilę obecną nie ma możliwości ograniczenia przetwarzania przez Google danych osobowych jedynie do terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, istnieje możliwość, iż część danych zostanie zapisana na serwerach Google poza tym obszarem. Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności (PrivacyShield) gwarantując tym samym wysoką jakość ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

7. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Pana następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:


a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,


b) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, oraz otrzymania ich kopii


c) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,


d) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,


e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,


f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych


g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.


W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami, najlepiej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@chp-pasze.pl.


Wyżej wymienione prawa mogą być ograniczone na podstawie przepisów szczegółowych RODO lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celach marketingowych – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy lub prowadzenia negocjacji/przedstawienia oferty w celu zawarcia umowy, a brak ich podania może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy, natomiast w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, realizacja umowy nie jest uzależniona od ich przetwarzania, a same dane osobowe uzyskane na drodze zgody mogą być w każdym czasie usunięte na Pani/Pana żądanie.


Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mogilno

Przemysłowa 7a
88-300 Mogilno
tel: +48 (52) 354 85 57
fax: +48 (52) 552 37 41
e-mail: sekretariat@chp-pasze.pl