Klauzula informacyjna

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych:

Kto jest Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych?
Administratorem danych osobowych jest( Administrator):


Centrum Hurtowe Pasz


Mirosław Bąk i Sławomir Wojtylak Spółka Jawna


ul. Przemysłowa7A, 88-300 Mogilno


email: biuro@chp-pasze.pl KRS: 0000285888


Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:


a) listownie na adres: ul. Przemysłowa 7A, 88-300 Mogilno,


b) za pośrednictwem e-mail: biuro@chp-pasze.pl


c) telefonicznie: 523548557W jakim celu Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane oraz jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celuwykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych i księgowych, w szczególności obowiązku rejestrowania nazw i adresów zakładów lub odbiorców (zakładów lub gospodarstw), do których dostarczono pasze, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 5 ust 2 Rozporządzenia (WE) nr 183/2005 zdnia 12 stycznia 2005 r.ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
Jak długo będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe?
W zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych dane osobowe będą przechowywane przez czas istnienia obowiązku prawnego przechowywania danych.

Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?


Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, jednakże uprawnione organy państwa będą miały wgląd do Pani/Pana danych osobowych.


Jakie ma Pan/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Pani/Pana następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:


a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,


b) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,


c) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,


d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,


e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,


f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,


g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji: https://uodo.gov.pl/)


W celu skorzystania z powyższych praw lub uzyskania na ich temat szczegółowych informacji należy skontaktować się z nami, najlepiej na nasz adres: biuro@chp-pasze.pl.Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. Niepodanie danych osobowych wiązać się będzie z nie zawarciem umowy.

Mogilno

Przemysłowa 7a
88-300 Mogilno
tel: +48 (52) 354 85 57
fax: +48 (52) 552 37 41
e-mail: sekretariat@chp-pasze.pl