W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych:

Kto jest Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Centrum Hurtowe Pasz Mirosław Bąk i Sławomir Wojtylak Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 7a, 88-300 Mogilno. KRS: 0000285888 (dalej: my lub Administrator). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:


– listownie na adres: ul. Przemysłowa 7a, 88-300 Mogilno


– przez e-mail: biuro@chp-pasze.pl


– telefonicznie: 52 354 85 57


W jakim celu Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane oraz jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:


a) w celu monitorowania zdarzeń niepożądanych w obrębie budynku i poza nim będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy);


b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy);


c) w celach archiwalnych, stanowiące realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora mających na celu zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).


Kategorie danych które przetwarzamy.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana wizerunek zarejestrowany na kamerach CCTV znajdujących się na budynkach Administratora oraz w ich wnętrzach.

Jak długo będą przechowywane Pana/Pani dane osobowe?

Dane osobowe pochodzące z monitoringu są przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu ww. termin może ulec przedłużeniu.


Jakie ma Pan/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?


Przysługują Pani/Pana następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:


a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;


b) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;


c) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;


d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;


e) prawo wyrażenia sprzeciwu


f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,


g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji: https://uodo.gov.pl/)


W celu skorzystania z powyższych praw lub uzyskania na ich temat szczegółowych informacji należy skontaktować się z nami, najlepiej na nasz adres: biuro@chp-pasze.pl.


Przetwarzanie danych osobowych poprzez stosowanie monitoringu jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia.

Mogilno

Przemysłowa 7a
88-300 Mogilno
tel: +48 (52) 354 85 57
fax: +48 (52) 552 37 41
e-mail: sekretariat@chp-pasze.pl