W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych:
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych KlientówAdministrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Centrum Hurtowe Pasz Mirosław Bąk i Sławomir Wojtylak Spółka jawna, ul. Przemysłowa 7A, 88-300 Mogilno, KRS: 0000285888(dalej: my lub Administrator). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:-listownie na adres: Przemysłowa 7A, 88-300 Mogilno,


-za pośrednictwem e-mail: biuro@chp-pasze.pl,


-telefonicznie: 523548557
1 .Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje tak aby wybrać odpowiednią osobę do pracy w Centrum Hurtowe Pasz Mirosław Bąk i Sławomir Wojtylak Spółka jawna.

2.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowyc

a) podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 221 1 kodeksu pracy oraz art. 6 ust 1 lit b) RODO (przetwarzanie w celu zawarcia umowy)w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia

b) podstawą przetwarzania danych osobowych jest także Pani/Panazgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym (art. 6 ust. 1 lit a RODO), jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.c) podstawą przetwarzania danych osobowych jest także nasz uzasadniony interes (art. 6 ust 1 lit f) RODO) w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności gdyż jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które szukamy pracownika.3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje i przez okres 3 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji. W przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie podanych danych do realizacji dalszych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych5.Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. biuro rachunkowe, firmy spedycyjne czy kurierskie. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.6.Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, oraz otrzymania ich kopii

c) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

d) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych

g)prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

 

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.

Wyżej wymienione prawa mogą być ograniczone na podstawie przepisów szczegółowych RODO lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celach marketingowych  – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy lub prowadzenia negocjacji/przedstawienia oferty w celu zawarcia umowy, a brak ich podania może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy, natomiast w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, realizacja umowy nie jest uzależniona od ich przetwarzania, a same dane osobowe uzyskane na drodze zgody mogą być w każdym czasie usunięte na Pani/Pana żądanie.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Mogilno

Przemysłowa 7a
88-300 Mogilno
tel: +48 (52) 354 85 57
fax: +48 (52) 552 37 41
e-mail: sekretariat@chp-pasze.pl